Scroll down for English version

 

Hallo buren,

onderstaand een verslag van het gesprek dat vertegenwoordigers van de VVH op 1 november j.l.  hadden met Ruud Oosterhof.

 

Inmiddels is er het een en ander gebeurd, “onze” containers zijn verplaatst en aangevuld met 1 extra voor restafval. Voor glas kan je aan de overkant terecht aan de Nicolaas Tulplaan. Daar in de buurt staan nu open containers voor het “verhuisafval” van de nieuwe bewoners van "De Terrassen".

 

Groeten,

VVH Orangerie

  

Begin verslag 

 

Kort verslag gesprek met Ruud Oosterhof, teamleider Afvalbeheer Gemeente Amstelveen 

dd 1 november 2018

 

Doelstelling Afvalbeheer, getriggerd door Rijksoverheid:

Huidige hoeveelheid van ca van 200 kg per persoon per jaar naar 100 kg per persoon per jaar in 2021. (naar 30 kg in 2025)

Plaatsing van het aantal restafvalcontainers is gebaseerd op de prognose voor 2021 

 

Pasjessysteem, waarom?

Sinds jaar en dag in Amstelveen Noord en bij winkelcentra, hoogbouw naar tevredenheid in bedrijf.

Sinds juli 2018 rest van Amstelveen met uitzondering van enkele plaatsen.

Pasjes omdat bij de geplaatste containers een bepaalde groep inwoners behoort en het niet de bedoeling is dat anderen van zowel binnen Amstelveen als buiten Amstelveen hun afval hier dumpen.

 

Legen containers

PMD containers zijn inmiddels voorzien van meldingssoftware als container 70% vol is.

Software voor restafvalcontainers wordt in november 2018 uitgerold.

Ratten is niet een specifiek probleem voor deze locatie. Er zijn overal ratten, mede door verstoring van hun leefomgeving bv knutselen aan de riolering, bouwactiviteiten, zoeken ze een goed heenkomen en op andere plekken naar voedsel, net zoals de vogels. 

Afval naast de containers is natuurlijk wel een aantrekkelijk object.

Als container vol of verstopt is graag melden via digitaal loket Gemeente Amstelveen.

"Zwerfafval" wordt meestal door servicewagentje meegenomen, dat wekt overigens de indruk dat als men afval naast de container deponeert het "gewoon" wordt opgehaald.

 

Informatievoorziening

De Gemeente heeft geen contact over afvalbeheer met verhuurders / beheerders , alleen met de particuliere huurder of eigenaar koopwoning.

Mogelijk een rol voor VVH? 

Vanuit Gemeente volgt begin volgend jaar in Ned/Eng opnieuw info over het inleveren van het eigen afval.

Op korte termijn krijgen we info mbt flyer die voor Htel is gemaakt, als we aanpassing willen kunnen we dat doorgeven, Gemeente is bereid daarna voldoende exemplaren te leveren.

 

Allerlei:

Vanaf ca 15 november worden grote open containers geplaatst bij "De Terrassen" zodat verhuisafval niet via reguliere weg hoeft.

"Onze" 4 containers (PMD, papier/karton, 2 restafval) worden de komende tijd aangepast aan de nieuwe situatie, mbt stickers, software, pasjestoegang etc. 

 

einde verslag

 

Hello neighbors,
Below a report of the conversation that representatives of the VVH on 1 November  had with Ruud Oosterhof.
 
Meanwhile, something has happened, "our" containers have been moved and supplemented with 1 extra for residual waste. For glass you can go across the street to the Nicolaas Tulplaan. There are now open containers nearby for the "removal of waste" from the new residents of "De Terrassen".
 
Regards,
VVH Orangerie
 
 
Begin report 
 
Short report meeting with Ruud Oosterhof, team leader Waste Management Municipality of Amstelveen
dated 1 November 2018
 
Objective Waste management, triggered by central government:
Current amount of ca 200 kg per person per year to 100 kg per person per year in 2021. (to 30 kg in 2025)
Placement of the number of residual waste containers is based on the prognosis for 2021
 
Passing system, why?
For years in Amstelveen Noord and at shopping centers, high-rise buildings have been operating satisfactorily.
Since July 2018 rest of Amstelveen with the exception of a few places.
Passes because a certain group of residents belong to the placed containers and it is not the intention that others from both within Amstelveen and outside Amstelveen dump their waste here.
 
Emptying containers
PMD containers are now provided with reporting software when the container is 70% full.
Software for residual waste containers will be rolled out in November 2018.
Rats is not a specific problem for this location. There are rats everywhere, partly due to disturbances in their living environment, for example tinkering with the sewers, building activities, looking for a good place to go and at other places to food, just like the birds.
Waste next to the containers is of course an attractive object.
If container is full or blocked, please report via the Amstelveen digital counter.
"Litter" is usually taken away by service carts, which gives the impression that if you deposit waste next to the container, it is "just" collected.
 
Information provision
The municipality has no contact about waste management with landlords / managers, only with the private tenant or owner of the owner-occupied home.
Possibly a role for VVH?
From the Municipality, Ned / Eng will again receive information about handing in its own waste at the beginning of next year.
In the short term we will receive info about the flyer that has been made for Htel, if we want to change it we can pass it on, the municipality is prepared to deliver enough copies afterwards.
 
All kinds of:
From November 15, large open containers will be placed at "De Terrassen" so that moving waste does not have to go via regular road.
"Our" 4 containers (PMD, paper / cardboard, 2 residual waste) will be adapted to the new situation in the coming period, with regard to stickers, software, passport access etc.
 
end of report